மெனு வகை 01

 •  கேசரி
 •  குல்கந்து கேசரி
 •  பொங்கல்
 •  இட்லி
 •  உளூந்து வடை
 •  சாம்பார் தேங்காய் சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 02

 •  பன் அல்வா
 •  கோவா
 •  சோழா பூரி
 •  சன்னா மசாலா
 •  வடை
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 03

 •  கோதுமை அல்வா
 •  முந்திரி அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  ரவா தோசை
 •  லெமன் இடியாப்பம்
 •  உளூந்து வடை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 04

 •  கோதுமை அல்வா
 •  அசோகா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  ரவா தோசை
 •  லெமன் இடியாப்பம்
 •  உளூந்து வடை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மல்லி சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 05

 •  அல்வா
 •  கேரட் அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  இட்லி
 •  பூரி மசால்
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மல்லி சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 06

 •  பன் அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  ஊத்தாப்பம்
 •  பூரி மசால்
 •  சாம்பார் வடை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 07

 •  பன் அல்வா
 •  நெய் பிளவு சாதம்
 •  ரவா தோசை
 •  சோழாபூரி
 •  சன்னா மசால்
 •  சாம்பார் வடை
 •  காலிபிளவர் கிரேவி
 •  வெங்காயம்
 •  வெள்ளரி தயிர் பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  காபி
 •  மசாலா பால்

மெனு வகை 08

 •  பாசந்தி, மசாலா புரோட்டா
 •  ஆனியன் ஊத்தாப்பம்
 •  மினி இட்லி
 •  பிரைடு இட்லி
 •  பகாலா பாத்
 •  குருமா தயிர்பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  மசாலா பால்
 •  புரூட் சாலட்

மெனு வகை 09

 •  கோதுமை அல்வா
 •  வெண்பொங்கல்
 •  பூரிமசால்
 •  மசால் தோசை
 •  செட்தோசை வடகரி
 •  உழுந்த வடை
 •  லெமன் சேவை
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  பாதாம் பால்

மெனு வகை 10

 •  கோதுமை அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  பூரி, மசால்
 •  ரவா தோசை
 •  இட்லி
 •  வடை
 •  போண்டா
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  எண்ணெய் பொடி

மெனு வகை 11

 •  கோதுமை அல்வா
 •  நெய் பொங்கல்
 •  இனிப்பு இடியாப்பம்
 •  பூரி மசால்
 •  ரவா தோசை
 •  இட்லி
 •  வடை
 •  மல்லிபோண்டா
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  தக்காளி சட்னி
 •  சாம்பார்
 •  எண்ணெய் பொடி
 •  காபி

மெனு வகை 12

 •  ரஸமலாய்
 •  கோதுமை அல்வா
 •  ஜீரா போலி
 •  நெய் பொங்கல்
 •  ரவா தோசை
 •  பூரி மசால்
 •  இட்லி, வடை
 •  லெமன் இடியாப்பம்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  மல்லி சட்னி
 •  எண்ணெய் பொடி
 •  கார சட்னி, சாம்பார்
 •  காபி

மெனு வகை 13

 •  மலாய் கஜா
 •  பீஸ் புரோட்டா, இட்லி
 •  சப்பாத்தி - சன்னா மசால்
 •  இனிப்பு பணியாரம்
 •  கார பணியாரம்
 •  ஆப்பம் - தேங்காய் பால்
 •  காலிபிளவர் குருமா
 •  வெங்காய தயிர் பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி
 •  காபி

மெனு வகை 14

 •  குலோப் ஜாம்
 •  பால் பொங்கல்
 •  ஆணியன் ஊத்தாப்பம்
 •  சோழாபூரி
 •  இடியாப்பம்
 •  ஆப்பம்,மைசுர் போண்டா
 •  சாம்பார்
 •  அவியல்
 •  அடை
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  புதின சட்னி
 •  சன்னா மசால்
 •  தேங்காய் பால்,காபி

மெனு வகை 15

 •  மலாய் கஜா
 •  பிஸ் புரோட்டா
 •  இட்லி
 •  சப்பாத்தி
 •  சன்னா மசால்
 •  இனிப்பு பணியாரம்
 •  கார பணியாரம்
 •  ஆப்பம் - தேங்காய் பால்
 •  கட்லட் -சாஸ்
 •  காளிபிளவர் குருமா
 •  தயிர்பச்சடி,சாம்பார்
 •  தேங்காய் சட்னி
 •  கார சட்னி, காபி