மெனு வகை 01

 •  சாதம்
 •  பீன்ஸ் கேரட் பொரியல்
 •  உருளைக்கிழங்கு காரகறி
 •  அவியல்
 •  வெண்டைக்காய்
 •  சாம்பார்,ரசம்
 •  பருப்பு,நெய்
 •  வத்தல் குழம்பு
 •  மோர் குழம்பு
 •  பாயாசம்
 •  அப்பளம்
 •  மோர், ஊறுகாய்

மெனு வகை 02

 •  லட்டு (அ) ஜிலேபி
 •  கோஸ் கேரட் பொரியல்
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  பால் குருமா
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார்
 •  வத்தல் குழம்பு
 •  மோர் குழம்பு
 •  ரசம்
 •  பாயாசம், அப்பளம்
 •  மோர்
 •  ஊறுகாய்

மெனு வகை 03

 •  சூப்,பாதாம் அல்வா
 •  நெய் பிளவு சாதம்
 •  குருமா
 •  வெய்ங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  பீன்ஸ் கேரட் பொரியல்
 •  மலபார் அவியல்
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,ரசம்,மோர்
 •  மோர்க்குழம்பு,பாயாசம்
 •  அப்பளம்,ஊறுகாய்,சாதம்

மெனு வகை 04

 •  சூப்,பாதாம் அல்வா
 •  நெய் பிளவு சாதம்,ஜிலேபி
 •  குருமா
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  பீன்ஸ் கேரட் பொரியல்
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,ரசம்,மோர் குழம்பு
 •  பாயாசம்,அப்பளம்
 •  மோர், ஊறுகாய், சாதம்

மெனு வகை 05

 •  ஜிலேபி (அ) புரூட் சாலட்
 •  நெய் பிளவு சாதம்
 •  காலிபிளவர் கிரேவி
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  பீன்ஸ் கேரட் கூட்டு
 •  உருளைக்கிழங்கு பொரியல்
 •  வடை கறி
 •  வெண்டைகாய் புளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,ரசம்
 •  பாயாசம்,அப்பளம்
 •  மோர், ஊறுகாய், சாதம்

மெனு வகை 06

 •  ஜிலேபி
 •  கோஸ் காரட் கறி
 •  உருளைக்கிழங்கு அவியல்
 •  மலபார் அவியல்
 •  வெண்டைகாய் புளி பச்சடி
 •  பருப்பு,நெய்
 •  சாம்பார்,ரசம்,வத்தகுழம்பு
 •  பால் பாயாசம்
 •  அப்பளம்,தயிர்,ஊறுகாய்
 •  சாதம்

மெனு வகை 07

 •  பாதாம் அல்வா
 •  நெய் பிளவு சாதம்
 •  காலிபிளவர் கிரேவி
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  வெஜிடெபிள் பொறியல்
 •  சோம்பு சாப்ஸ்
 •  வடை கறி, தாக்காளி பச்சடி
 •  காலிபிளவர் ரோஸ்ட்
 •  உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
 •  சேமியா ஜவ்வரிசி பால் பாயாசம்
 •  அப்பளம்,சாம்பார்,ரசம்,தயிர்
 •  ஊறுகாய்,புரூட் சாலட்
 •  சாதம், பீடா, வாழைப்பழம்

மெனு வகை 08

 •  ரஸமலாய்
 •  உருண்டை குருமா
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  பீன்ஸ் கேரட் கறி
 •  உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி பொறியல்
 •  மலபார் புளி பச்சடி
 •  பருப்பு, நெய் சாம்பார்
 •  வத்தல் குழம்பு
 •  மிளகு ரசம்,தயிர்
 •  ஊறுகாய்,புரூட் சாலட்
 •  பாதாம் கீர்
 •  காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட்
 •  பீடா

மெனு வகை 09

 •  வெஜிடபிள் சூப்,ரஸமலாய்
 •  நெய் சாதம்
 •  உருண்டை குருமா
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  மலபார் அவியல்
 •  வாழைப்பூ மீன் குழம்பு
 •  உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
 •  காலிஃப்ளவர் ரோஸ்ட்
 •  பருப்பு,நெய்,சாம்பார்,ரசம்
 •  மோர் குழம்பு(பூசணி)
 •  பால் பிரதமன் அப்பளம்
 •  தயிர்,புளி மிளகாய் ஊருகாய்
 •  சாதம், கட்லெட்,புரூட் சாலட்

மெனு வகை 10

 •  பீன்ஸ் காரட் கூட்டு
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  வெஜிடபிள் பால் கறி
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,ரசம்
 •  பாயாசம்,அப்பளம்
 •  மோர்,ஊறுகாய்
 •  சாதம் வத்தல் குழம்பு(அ) மோர் குழம்பு

மெனு வகை 11

 •  கோஸ் காரட் கூட்டு
 •  உருளைக்கிழங்கு பட்டாணி கார கறி
 •  மலபார் அவியல்
 •  வெண்டைக்காய் புளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,ரசம்
 •  சேமியா ஜவ்வரிசி பாயாசம்
 •  அப்பளம்,கெட்டி மோர்
 •  ஊறுகாய்,சாதம்
 •  வத்தல் குழம்பு(அ)மோர் குழம்பு

மெனு வகை 12

 •  புடலை க.பருப்பு கூட்டு
 •  வெஜிடபிள் ஆம்லெட்
 •  உருளைக்கிழங்கு பொறியல்
 •  மலபார் அவியல்
 •  வெண்டை புளிபச்சடி
 •  பருப்பு, நெய்
 •  சாம்பார், ரசம்
 •  பாசிப்பருப்பு பாயாசம்
 •  மோர்
 •  அப்பளம், ஊருகாய்
 •  சாதம்

மெனு வகை 13

 •  வெஜிடபிள் பிரியாணி (அ) காளான் பிரியாணி
 •  குருமா
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  கோஸ் காரட் கூட்டு
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  அவியல்
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார், அப்பளம்
 •  பாயாசம்
 •  மோர், ஊறுகாய்
 •  சாதம்

மெனு வகை 14

 •  பூந்தி
 •  பீன்ஸ் கேரட் கறி
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  பால் குருமா
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சாம்பார்,வத்தல் குழம்பு
 •  மோர் குழம்பு
 •  பாயாசம்,அப்பளம்
 •  ஊருகாய்
 •  புடலங்காய் க.பருப்பு கூட்டு
 •  வாழைக்காய் கறி
 •  சாம்பார்,ஊறுகாய்
 •  மோர்,சாதம்

மெனு வகை 15

 •  வெஜிடெபிள் பிரியாணி
 •  பிளவு சாதம்
 •  குருமா
 •  தயிர் பச்சடி
 •  வெஜிடெபிள் பொரியல்
 •  வடை கறி
 •  சேனைக்கிழங்கு சாப்ஸ்
 •  உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
 •  சாம்பார்
 •  ரசம்,பாயாசம்
 •  அப்பளம்
 •  மோர்,ஊறுகாய்

மெனு வகை 16

 •  மலாய் கஜா
 •  வெஜிடெபிள் பிரியாணி
 •  கார குருமா
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  வெஜிடெபிள் பால் கூட்டு
 •  வெண்டை புளி பச்சடி
 •  பருப்பு,நெய்
 •  வத்தல் குழம்பு,சாம்பார்,ரசம்
 •  அவல் பாயாசம்,அப்பளம்,தயிர்
 •  ஊறுகாய்,சாதம், ஜஸ்கிரீம்

மெனு வகை 17

 •  வெஜிடபிள் சூப்
 •  நெய் சாதம், ஜாங்கிரி
 •  நெய் பிளவு சாதம்
 •  காலிஃப்ளவர் கிரேவி
 •  வெங்காயம் தயிர் பச்சடி
 •  வெஜிடெபிள் பொரியல்
 •  சேனை சாப்ஸ்
 •  மலபார் அவியல்
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  சேமியா ஜவ்வரிசி பாயாசம்
 •  தக்காளி ரசம்,பருப்பு
 •  சேமியா ஜவ்வரிசி பாயாசம்
 •  நெய்,தயிர், சாம்பார்
 •  தக்காளி ஊருகாய்
 •  வாழைப்பழம், பருப்பு வடை
 •  சாதம்

மெனு வகை 18

 •  பேபிகான் சூப்
 •  பாதாம் அல்வா
 •  காளான் பிரியாணி
 •  பன்னிர் கிரேவி
 •  வெங்காயம் வெள்ளரி நுங்கு
 •  தயிர் பச்சடி
 •  பீன்ஸ் காரட் வெஜிடபிள் பொரியல்
 •  சீமை சக்கை சிக்கன் சாப்ஸ்
 •  பால் கறி
 •  உசிலி
 •  தாக்காளி க.பருப்பு கூட்டு
 •  வெஜிடபிள் ஆம்லேட்
 •  வாழைபூ கோலா


 •  வாழைபூ அயிரை மீன் குழம்பு
 •  பிங்கர் சிப்ஸ்
 •  சீடை வடை
 •  சாம்பார்
 •  தக்காளி ரசம்
 •  அடை பிரமன்
 •  அப்பளம்
 •  தயிர்
 •  ஊறுகாய்
 •  சாதம்

மெனு வகை 19

 •  கடாப்ர சாதம்
 •  மினி பூரி
 •  மசால்
 •  பிளவு சாதம்
 •  வெங்காய தயிர் பச்சடி
 •  பன்னீர் குருமா
 •  பீன்ஸ் கேரட் கறி
 •  வடை கறி
 •  உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்
 •  காலிபிளவர் ரோஸ்ட்
 •  தக்காளி பச்சடி
 •  பருப்பு
 • தொடர்ச்சி பக்கம் 06 ல்


 •  நெய்
 •  சாம்பார்
 •  மோர் குழம்பு
 •  ரசம்
 •  பால் பிரதமன்
 •  அப்பளம்
 •  தயிர் வடை
 •  மாங்காய் தொக்கு
 •  பீடா
 •  புரூட்சாலட்
 •  தயிர்,சாதம்